"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Masz 18-30 lat?
 • Jesteś osobą bezrobotną?
 • Chciałbyś pracować ale nie wiesz od czego zacząć?
 • Uważasz, że brak kwalifikacji jest dla Ciebie barierą?

Możemy Ci pomóc! Zadzwoń do nas!

Z oferty projektu może skorzystać 90 osób. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia 2014 do wyczerpania miejsc.

O projekcie

Projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” dzięki kompleksowemu wsparciu (m.in. szkolenia, doradztwo, staże zawodowe) daje szanse na:

 • zbudowanie własnej ścieżki kariery
 • podniesienie poziomu posiadanych kompetencji społecznych
 • zdobycie nowych kwalifikacji
 • zrozumienie zasad rządzących rynkiem pracy
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
Rekrutacja

Co oferuje projekt

 • Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne - indywidualne sesje z doradcą zawodowym średnio 4 godziny/na osobę, w trakcie których specjalista zanalizuje indywidualne zasoby i potrzeby, pomoże w wyznaczeniu realnych celów i określi plan działania (IPD) dzięki któremu będą one możliwe do osiągnięcia. Doradca ustali wraz z Uczestnikiem w jakich kolejnych działaniach wskazane jest uczestnictwo osoby w Projekcie. Dla uczestników przewidziane jest również wsparcie psychologa.
 • Treningi zarządzania czasem i stresem oraz umiejętności interpersonalne - trwające po 2 dni każdy - przydatne zarówno na etapie poszukiwania jak i znalezienia pracy. Trening zarządzania czasem i stresem obejmie m.in. ustalanie priorytetów, identyfikację złodziei czasu, radzenie sobie ze stresem. Natomiast trening umiejętności interpersonalnych pomoże w poznaniu zasad konstruowania dialogu, poprawi asertywność w relacjach z innymi oraz poruszy kwestię rozwiązywania konfliktów.
 • Szkolenia zawodowe - dostosowane do indywidualnych potrzeb i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.
 • Staże i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy - pozwolą zdobyć lub rozwinąć praktyczne umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu. Założono, że z tej formy wsparcia skorzystają wszyscy uczestnicy. Przewidziano 6-miesięczny czas stażu / zajęć reintegracyjnych. Uczestnicy otrzymają stypendium oraz refundację kosztów dojazdu.
 • Warsztaty poszukiwania pracy – dadzą możliwość poznania metod poszukiwania pracy oraz przygotują Uczestników do poruszania się na rynku pracy. Czas trwania warsztatów - 2 dni.
 • Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia – Uczestnicy Projektu otrzymają również wsparcie ze strony pośrednika pracy, który wspomoże ich w procesie poszukiwania i rozpoczęcia zatrudnienia. Każdy z uczestników projektu otrzyma oferty pracy dostosowane do jego wymagań i możliwości oraz pomoc w inicjowaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

W trakcie wszystkich szkoleń Uczestnicy otrzymają: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe i wyżywienie w trakcie trwania zajęć.

Rekrutacja

Sprawdź czy możesz zostać uczestnikiem

Z projektu mogą skorzystać osoby łącznie spełniające poniższe warunki:

 • pozostają bez zatrudnienia w rozumieniu zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • mają od 18 do 30 lat
 • są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gmin: Marki, Radzymin lub Ząbki (powiat wołomiński)
 • oświadczą, iż dotychczas nie korzystały a z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w PO KL.

Uwaga
Uczestnikami projektu nie mogą być rolnicy oraz osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownicy w gospodarstwie rolnym oraz współmałżonkowie właściciela lub posiadacza gospodarstwa rolnego.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Decyduje kolejność zgłoszeń

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” projekt nr WND-POKL.07.02.01-14-046/14
 2. Definicje
  1. Projekt – projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Beneficjent - WYG Consulting Sp. z o.o.
  3. Partner Projektu – Fundacja Pomocna Ręka
  4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Projekcie.
  5. Organizator Szkolenia – WYG Consulting Sp. z o.o. lub Wykonawca, któremu Beneficjent zleci przeprowadzenie szkolenia.
  6. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
 3. Terytorialny i czasowy zakres projektu
 4. Projekt jest realizowany od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Obszarem realizacji Projektu są wybrane gminy województwa mazowieckiego: powiat wołomiński: gminy Marki, Radzymin i Ząbki
 5. Cel projektu
 6. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - zwiększenie szans na rynku pracy.
 7. Zakres usług oferowanych w projekcie
 8. • Indywidualne poradnictwo zawodowe w tym stworzenie Indywidualnych Planów Działania – średnio 4 godziny dla 90 Uczestników;
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – średnio 4 godziny dla 90 Uczestników;
  • Treningi zarządzania czasem i stresem oraz umiejętności interpersonalnych - po 16 godzin x 6 grup;
  • Szkolenia zawodowe - dla 90 Uczestników zgodnie z IPD
  • Staże/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy – dla 90 Uczestników;
  • Warsztaty poszukiwania pracy – po 16 godzin dla 90 Uczestników
  • Usługi pośrednika pracy – wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia - dla 90 Uczestników;
 9. Kryteria uczestnictwa
 10. Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają niżej wymienione kryteria:
  • Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba bezrobotna (w rozumieniu zapisów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.) lub nieaktywnych zawodowo, w wieku 18-30 lat (kobiety/mężczyźni).
  • Uczestnicy Projektu muszą zamieszkiwać (wg. KC) jedną z trzech gmin: Marki, Radzymin lub Ząbki (w powiecie wołomińskim).
  • Uczestnicy będą legitymować się różnym poziomem wykształcenia przy czym pierwszeństwo mają osoby z niższym lub średnim wykształceniem niż absolwenci szkół wyższych.
  • Osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach EFS będą miały pierwszeństwo w korzystaniu z usług Projektu
  • Uczestnikami projektu nie mogą być Rolnicy oraz osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownicy w gospodarstwie
  rolnym oraz współmałżonkowie właściciela lub posiadacza gospodarstwa rolnego.
 11. Rekrutacja uczestników projektu
  1. Rekrutacja odbywa się od 1 kwietnia 2014 do wyczerpania miejsc.
  2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z kryteriami horyzontalnymi w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju.
  3. Za termin dokonania zgłoszenia uważana będzie data złożenia formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub w punkcie informacyjnym.
  4. Biuro Projektu:
   Warszawa ,ul. Marynarska 15, III piętro
   Tel. (22) 492 71 51
   e-mail: przyszlosc@wygconsulting.pl

   Punkt Informacyjny:
   Marki, ul. Lisa Kuli 7
   Tel. (22) 428 40 08
  5. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:
  6. • kryteria formalne:
   a) dostarczenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów w którego skład wejdą: formularz zgłoszeniowy, dowód osobisty, zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna, w przypadku osób zarejestrowanych w PUP; dodatkowo w przypadku osób zarejestrowanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przez ostatnie 2 lata (osoby długotrwale bezrobotne) odpowiednia adnotacja powinna znaleźć się na zaświadczeniu,
   b) spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 6 regulaminu,
   • kryterium kolejności zgłoszeń;
   • kryterium analizy stopnia przydatności działań proponowanych w ramach projektu dla potencjalnego Uczestnika - diagnoza poziomu motywacji do udziału w projekcie oraz niekorzystania dotychczas ze wsparcia w ramach EFS.
  7. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie zatwierdzona przez zespół projektowy.
  8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą informowane o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
  9. Nazwiska osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą kwalifikowane do udziału w projekcie w sytuacji zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.
  10. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 12. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem ukończenia szkolenia/warsztatu jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
  2. Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełniające wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186).
  3. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji ze szkolenia zobowiązana jest podać przyczynę rezygnacji.
  4. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn losowych, bądź z winy organizatora zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestnika.
  5. Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom:
  6. • materiały szkoleniowe,
   • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
   • zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem,
   • wypłatę stypendium szkoleniowego za czas obecności na zajęciach szkoleniowych,
   • oraz dodatkowe świadczenia, jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia.
 13. Proces monitoringu i oceny
  1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
  2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie realizacji projektu oraz na jego zakończenie.
  3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach w swojej sytuacji (np. podjęcie zatrudnienia).
  4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie (także 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie) Beneficjentowi, Partnerowi oraz przedstawicielom Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych lub podmiotom przez niego upoważnionego.
 14. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Warszawie.
  2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą świadczenia na rzecz Uczestników projektu mogą zostać wstrzymane lub zaprzestane.

Rekrutacja

Realizatorzy projektu

Firma WYG Consulting sp. z o.o. - instytucja szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem w aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym osób młodych i niepełnosprawnych. Firma realizuje również projekty outplacementowe, doradcze i szkoleniowe.

Fundacja Pomocna Ręka – organizacja pożytku publicznego funkcjonująca od 2005r. na terenie powiatu wołomińskiego w tym Marek, Radzymina, Ząbek oraz innych obszarów woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego. Niesie pomoc osobom niezaradnym życiowo / rodzinom potrzebującym wsparcia, w tym dzieciom, młodzieży, dorosłym niepełnosprawnym. Prowadzi m.in. Bank Żywności SOS - oferując pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Biuro projektu,
WYG Consulting Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

tel. 22 492 71 51

e-mail: przyszlosc@wygconsulting.pl www.przyszlosc.pl

Punkt informacyjny:
Fundacja Pomocna Ręka
ul. Lisa-Kuli 7, 05-260 Marki

tel. 22 428 40 08